KRST

Krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.

Ako vybaviť krst dieťaťa?

Rodičia si na farskom úrade dohodnú termín krstu. Na farský úrad je potrebné priniesť:

rodný list dieťaťa, cirkevný sobášny list rodičov, krstné listy oboch krstných rodičov, ktoré nesmú byť staršie ako 3 mesiace a musia obsahovať poznámku o birmovke, príp. aj o cirkevnom sobáši. Požiadavky na krstného rodiča sú uvedené nižšie.

Ak žiadajú o krst dieťaťa rodičia, ktorí nie sú cirkevne sobášení, je to pre nich príležitosť hľadať spôsob, ako sa dostať k sviatostnému životu. Ak sa nemôžu cirkevne sobášiť, (pretože napr. po rozvode žijú v druhom manželstve), treba zistiť, ako vytvoria prostredie rastu vo viere pre svoje dieťa. Kódex kanonického práva hovorí, že krst možno udeliť dieťaťu vtedy, ak je zaručený rast dieťaťa v krstnej viere. Ak tento rast nie je zaručený, treba krst oddialiť na neskorší čas. A je možné, že napr. po polroku od chvíle odloženia krstu sa rodičom podarí dozrieť k takým praktikám viery, ktoré sú im prístupné: modlitba v rodine, účasť na sv. omšiach a pod.

Ak rodičia nemajú cirkevný sobáš, potom predložia okrem rodného listu dieťaťa aj krstné listy rodičov dieťaťa a krstné listy krstných rodičov.  Rodičov k cirkevnému sobášu nenútime, ani ho nekladieme ako podmienku pre pokrstenie dieťaťa. Rodičia k tomuto rozhodnutiu majú dozrieť sami.

Rodičia a krstní rodičia musia pred krstom absolvovať krstnú náuku.

Na krst si prineste krstnú košieľku a sviecu. A samozrejme dieťa.

Krst dospelého.
Ak máte záujem o krst, prihláste sa na farskom úrade. Príprava (katechumenát) trvá približne 1,5 roka. Krst sa udeľuje na Veľkonočnú vigíliu (Bielu sobotu). Zároveň Vám bude vyslúžená sviatosť birmovania a sviatosť Eucharistie (1. sväté prijímanie).

Požiadavky na krstného rodiča:

dovŕšený 16-ty rok života

pobirmovaný praktizujúci kresťan katolík – má byť pre dieťa vzorom vo viere

slobodný alebo cirkevne sobášený

nemá byť otcom alebo matkou krsteného dieťaťa

Pred krstom odporúčam rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.

 

 

SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie: „Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“(Jn 6,53)

Ak chcete prijať Ježiša Krista v Eucharistii, musíte byť v stave milosti. Ak si je niekto vedomý, že spáchal smrteľný hriech, musí skôr, ako pristúpi k svätému prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.

Prvé sväté prijímanie detí.
V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka ZŠ, ktoré navštevujú náboženskú výchovu aspoň 2 roky. Slávnosť sa zvyčajne koná koncom mája. Okrem školskej katechézy odporúčam deťom absolvovať aj farskú katechézu, ktorá sa koná počas detských svätých omší, vždy v piatok počas školského roka.

Prvé sväté prijímanie dospelých.
Ak ste dospelý (pokrstený) a túžite prijať Eucharistiu po prvý raz, prihláste sa na farskom úrade. Príprava trvá 3 mesiace a pozostáva zo stretnutí s kňazom (termín podľa dohody).

 

SPOVEĎ

Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou pomazania chorých). Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať.

Spovedám pol hodinu pred sv. omšou, v piatok hodinu. Počas prvopiatkového týždňa spovedám hodinu pred sv. omšou.

 

BIRMOVANIE

Na Turíce naplnil apoštolov Duch Svätý. Vyzbrojil ich mocou z výsosti a umožnil hlbšie poznanie Kristových slov.

Birmovanec prijíma plnú účasť na poslaní Cirkvi a završuje krst. Posilňuje sa vo viere a v duchovnom boji. Plnosť Ducha nie je len na osobné posvätenie, ale na budovanie Cirkvi. V jeho sile majú učeníci vydávať svedectvo.

Sviatosť birmovania môžete prijať, ak ste už prijali Eucharistiu a:
– navštevujete 9. ročník ZŠ alebo 1. – 2. ročník SŠ a ste prihlásení na náboženskú výchovu,
– ste starší a absolvujete prípravu na sviatosť birmovania v kostole.

Príprava ďalej zahŕňa stretnutia v malých skupinách, na ktorých sa diskutuje o rôznych témach. Stretnutia vedie animátor.

Na birmovku si birmovanec pozýva birmovného otca alebo birmovnú mamu. Je veľmi vhodné, ak birmovným rodičom je krstný rodič, tým sa vyjadruje aj súvis medzi krstom a birmovaním. Birmovným rodičom môže byť len pobirmovaný kresťan katolík.

Sviatosť birmovania sa u nás vysluhuje raz za 5 rokov. Ostatná birmovka bola v roku 2014.

 

KŇAZSTVO

Posvätný stav je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: biskupov, kňazov a diakonov.

Ak v srdci cítite, že Vás Pán volá do služby, kontaktujte kňaza, ktorý Vás usmerní. Štúdium teológie trvá 6 rokov.

 

MANŽELSTVO

“Kristus bohato požehnal lásku muža a ženy. Bol hosťom na svadbe v Káne Galilejskej a učinil na nej z lásky k manželom prvý zázrak. Zmluva, ktorú na kríži uzatvoril so svojou Cirkvou, je predobrazom manželského zväzku. S takou istou láskou, s akou sa dal za svoju cirkev, majú žiť manželia spolu po celý život.” (Max Kašparů)

Sviatosť manželstva si snúbenci udeľujú navzájom tým, že pred Cirkvou (ktorú zastupuje diakon alebo kňaz) vyjadria svoj súhlas.

Ako vybaviť?

Úmysel uzavrieť sviatostné manželstvo nahláste (snúbenci) aspoň 3 mesiace pred predpokladaným termínom na farskom úrade, kde si dohodnete aj presný dátum a čas konania obradu. Ku spísaniu sobášnej zápisnice potrebujete krstný list (nie starší ako 3 mesiace). Ak ste pokrstený v našej farnosti, krstný list nepotrebujete, avšak je dobré vedieť aspoň približný dátum krstu – kvôli vyhľadaniu v matrike.

Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti, je potrebné vyžiadať tzv.“Licenciu k sobášu” z farnosti, do ktorej patrí aspoň jeden zo snúbencov.

Pred prijatím sviatosti manželstva je potrebné absolvovať sobášnu náuku.

Sviatosť manželstva je výnimočná udalosť, preto je vhodné prijať ju s čistým srdcom (vyspovedať sa).

 

POMAZANIE CHORÝCH

Pomazaním chorých a modlitbou kňazov Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a spasil ich. Nejde o posledné pomazanie, ako sa mnohí domnievajú.

Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa zopakovať, ak chorý po zlepšení zdravotného stavu znovu upadne do ťažkej choroby, alebo ak sa počas trvania tej istej choroby jeho zdravotný stav zhorší. Pomazanie je dobré prijať i v prípade odchodu do nemocnice.

Hromadne vysluhujem pomazanie chorých počas svätých omší, konaných na svetový deň chorých, t. j. 11. februára.

Inak sviatosť vysluhujem individuálne – doma. Ak sa vysluhuje sviatosť doma, je potrebné pripraviť:

stôl prestretý bielym obrusom, kríž dve horiace sviece.

Kým príde kňaz, odporúčame zotrvať pri chorom v modlitbe. O udelenie sviatosti doma môžete požiadať osobne i telefonicky na farskom úrade.

Prosím, aby ste k chorému zavolali kňaza čím skôr. Veď práve táto sviatosť prináša chorému pokoj, silu a odvahu na premáhanie bolesti a ťažkostí.

 

POHREB

“Cirkev, ktorá ako matka sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových rúk.” (KKC 1683)

Kresťanský pohreb má svoju formu a obsah, ktorý vyjadruje vieru Cirkvi. Zosnulý bol tu na zemi jej členom a pokiaľ nedal za života najavo opačný postoj a pokiaľ si to želajú pozostalí, má právo na cirkevný pohreb.

Pohreb sa vybavuje na farskom úrade, na matrike a v pohrebnej službe.

Na farský úrad prineste so sebou List o prehliadke mŕtveho – kópiu, potvrdenú matrikou.

Hoci kresťanský pohreb nie je sviatosťou, ale sväteninou, uvádzam ho medzi sviatosťami kvôli jednoduchšej orientácii.