Vďaka dobrote Pána Boha, vďaka štedrým farníkom z Temeša a vďaka sponzorskému daru Ing. Ladislava Centára sa nám podarili vymeniť staré, kovové, netesniace okná a dvere na kaplnke Ružencovej Panny Márie v Temeši za  nové, plastové. Ďakujem za pomoc pani Oľge Suderovej, Ing. Robertovi Baničovi, zamestnancom firmy ALFAPLAST Prievidza, pani starostke Temeša Oľge Fakanovej, Petrovi Čičmancovi a jeho otcovi i obetavým bratom a sestrám z kaplnky na čele s pani kostolníčkou Pavlínkou Výškrabkovou. Veľké Pán Boh zaplať Vám všetkým, nech sa Panna Mária za celú našu farnosť prihovára u svojho Syna.